Aquesta pàgina conté les cadenes per a que PmWiki es mostri en català.

### Character encoding, e.g. 'iso-8859-2' or 'utf-8' 'xlpage-i18n' => 'utf-8', ### Locale identifier, e.g. 'de' or 'cs_CZ.ISO-8859-2' 'Locale' => 'ca_ES.utf8'', ### Time format, e.g. '%Y-%m-%d %H:%M EET' 'TimeFmt' => '%d de %B del %Y a les %H:%Mh', ### Standard layout strings 'View' => 'Veure', 'Edit' => 'Edita', 'History' => 'Historial', 'Attach' => 'Adjunta', 'Print' => 'Imprimeix', 'Backlinks' => 'Retroenlla&ccedil;os', 'Login' => 'Entreu', 'Logout' => 'Sortiu', 'Recent Changes' => 'Canvis recents', 'Search' => 'Cerca', 'Page last modified on {$LastModified}' => 'Darrera modificaci&oacute; de la p&agrave;gina el {$LastModified}', 'Go' => 'Ves-hi', 'All Recent Changes' => 'Tots els canvis recents', # access keys # 'ak_view' => 'v', # 'ak_edit' => 'e', # 'ak_history' => 'h', # 'ak_attach' => 'a', # 'ak_print' => 'p', # 'ak_backlinks' => 'b', # 'ak_logout' => 'l', # 'ak_recentchanges' => 'c', ### PageTitle/LinkText technical pages (for full list see page Localization.Localization) 'RecentChanges' => 'Canvis recents', 'AllRecentChanges' => 'Tots els canvis recents', 'GroupHeader' => 'Cap&ccedil;alera de Grup', 'GroupFooter' => 'Peu de Grup', 'SideBar' => 'Columna lateral', 'GroupAttributes' => 'Atributs de Grup', ### Print layout strings 'From $WikiTitle' => 'Font: $WikiTitle', 'Retrieved from {$PageUrl}' => 'Extret de {$PageUrl}', ### Page locations '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => 'PmWikiCa/EditQuickReference', '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => 'PmWikiCa/UploadQuickReference', '{$SiteGroup}/Search' => 'PmWikiCa/WikiSearch', '{$SiteGroup}.PageNotFound' => 'PmWikiCa.PageNotFound', ### Browse page strings 'redirected from' => 'redirigit des de', ### Edit page strings 'Editing {*$FullName}' => 'Esteu editant {*$FullName}', 'Save' => 'Desa', 'Save and edit' => 'Desa i edita', 'Publish' => 'Publica', 'Save draft' => 'Desa esborrany', 'Save draft and edit' => 'Desa esborrany i edita', 'Preview' => 'Vista pr&egrave;via', 'Cancel' => 'Cancel&middot;la', 'Reset' => 'Reinicia', 'Author' => 'Autor/a', 'An author name is required.' => '&Eacute;s necessari especificar un autor/a', 'Summary' => 'Resum', 'This is a minor edit' => 'Modificaci&oacute; secund&agrave;ria', 'Preview {*$FullName}' => 'Vista pr&egrave;via de {*$FullName}', 'End of preview -- remember to save' => 'Fi de la previsualitzaci&oacute; -- no oblideu desar!', 'Page is unsaved' => 'Aquesta p&agrave;gina no est&agrave; desada', 'Top' => 'Dalt', # access keys # 'ak_save' => 's', # 'ak_saveedit' => 'u', # 'ak_preview' => 'p', # 'ak_savedraft' => 'd', # 'ak_textedit' => ',', # 'e_rows' => '23', # 'e_cols' => '60', ### Page history strings '{$FullName} History' => 'Historial de {$FullName}', 'Show minor edits' => 'Mostra les modificacions secund&agrave;ries', 'Hide minor edits' => 'Oculta les modificacions secund&agrave;ries', 'Show changes to markup' => 'Mostra els canvis al codi', 'Show changes to output' => "Mostra els canvis de l'aparen&ccedil;a", 'by' => 'per', 'Restore' => 'Restaura', 'Added line $DiffLines:' => "S'ha afegit la l&iacute;nia $DiffLines:", 'Added lines $DiffLines:' => "S'han afegit les l&iacute;nies $DiffLines:", 'Changed line $DiffLines from:' => "S'ha canviat la l&iacute;nia $DiffLines:", 'Changed lines $DiffLines from:' => "S'han canviat les l&iacute;nies $DiffLines:", 'Deleted line $DiffLines:' => "S'ha esborrat la l&iacute;nia $DiffLines:", 'Deleted lines $DiffLines:' => "S'han esborrat les l&iacute;nies $DiffLines:", 'to:' => 'per:', ### Page attribute strings 'Attributes' => 'Atributs', '{$FullName} Attributes' => 'Atributs de {$FullName}', 'Set new read password:' => 'Defineix una nova contrasenya per llegir:', 'Set new edit password:' => 'Defineix una nova contrasenya per editar:', 'Set new attribute password:' => 'Defineix una nova contrasenya per establir atributs:', 'Set new publish password:' => 'Defineix una nova contrasenya per publicar:', 'Set new upload password:' => 'Defineix una nova contrasenya per adjuntar:', '(set by $PWSource)' => '(definit per $PWSource)', '(using $PWCascade password)' => "(s'està usant la contrasenya $PWCascade)", '(protected)' => '(protegit)', 'EnterAttributes' => "Introdu&iuml;u abaix els nous atributs de la p&agrave;gina. Per mantenir un atribut sense modificacions, deixeu el camp en blanc. Per esborrar un atribut, escriviu 'clear'. Per a esborrar una contrasenya, escriviu 'nopass'.", 'The page has an "attr" attribute and cannot be deleted.' => 'La p&agrave;gina t&eacute; un atribut "attr" i no es pot esborrar.', ## Authorization strings 'Name' => 'Nom', 'Password' => 'Contrasenya', 'Password required' => 'Requereix contrasenya', 'Name/password not recognized' => 'No es reconeix el nom/contrasenya', ### Search strings 'Search Results' => 'Resultats de la cerca', 'SearchFor' => 'Resultats de la cerca de <em>$Needle</em>', 'SearchFound' => '$MatchCount p&agrave;gines trobades de $MatchSearched p&agrave;gines cercades.', ### Upload strings 'Attachments for' => 'Adjunts de', 'File to upload:' => 'Fitxer:', 'Name attachment as:' => 'Canvia el nom de l'adjunt per:', 'Upload' => 'Envia', 'Uploads' => 'Adjunts', 'ULsuccess' => 'enviament completat', 'ULbadname' => 'el nom de l'adjunt &eacute;s inv&agrave;lid', 'ULbadtype' => "L'extensi&oacute; '$upext' no &eacute;s v&agrave;lida", 'ULtoobig' => 'el fitxer excedeix la mida m&agrave;xima permesa pel servidor', 'ULtoobigext' => "el fitxer excedeix el l&iacute;mit de $upmax bytes per a '$upext'", 'ULpartial' => 'el fitxer s\'ha rebut incomplet', 'ULnofile' => 'el fitxer no s\'ha enviat', 'ULexists' => 'ja existeix un fitxer amb aquest nom', 'ULpquota' => 's\'ha excedit la quota de grup', 'ULtquota' => 's\'ha excedit la quota d\'enviament', ### GuiEdit button bar 'Emphasized' => 'Emfatitzat', 'Emphasized (italic)' => 'Emfatitzat (cursiva)', 'Strong' => 'Remarcat', 'Strong (bold)' => 'Remarcat (negreta)', 'Page link' => 'Enlla&ccedil; a una p&agrave;gina', 'Link to internal page' => 'Enlla&ccedil; a una p&agrave;gina interna', 'link text' => 'text enlla&ccedil;at', 'Link to external page' => 'Enlla&ccedil; a una p&agrave;gina externa', 'file.ext' => 'fitxer.ext', 'Attach file' => 'Adjunta un fitxer', 'Big text' => 'Text gran', 'Small text' => 'Text menut', 'Superscript' => 'Super&iacute;ndex', 'Subscript' => 'Sub&iacute;ndex', 'Heading' => 'Encap&ccedil;alament', 'Subheading' => 'Subcap&ccedil;alera', 'Center' => 'Centrat', 'Unordered list' => 'Llista sense ordre', 'Unordered (bullet) list' => 'Llista sense ordre (de pics)', 'Ordered list' => 'Llista ordenada', 'Ordered (numbered) list' => 'Llista ordenada (numerada)', 'Indented text' => 'Text sagnat', 'Hanging indent' => 'Sagnat penjant', 'Horizontal rule' => 'L&iacute;nia horitzontal', 'Table' => 'Taula', # access keys # 'ak_em' => '', # 'ak_strong' => '', ### Others '(approve sites)' => '(aprovar llocs)', 'This post has been blocked by the administrator' => "Aquest missatge ha estat bloquejat per l'administrador/a", 'Address blocked from posting' => 'Adre&ccedil;a bloquejada per a enviar', 'Text blocked from posting' => 'Text bloquejat per a enviar', 'Password encryption' => 'Xifrat de la contrasenya', 'EditConflict' => "La p&agrave;gina que esteu editant ha estat modificada des que vareu comen&ccedil;ar a editar-la. Els canvis s'han fusionat al text de sota, reviseu-ne els resultats abans de desar la p&agrave;gina. Els conflictes que no s'han pogut resoldre s&oacute;n compresos entre &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; and &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;.", 'EditWarning' => "La p&agrave;gina que esteu editant ha estat modificada des que vareu comen&ccedil;ar a editar-la. Si continueu, la vostra versi&oacute; sobreescriur&agrave; els canvis fets per altres.", 'View changes' => 'Veure els canvis', '?invalid page name' => '?el nom de la p&agrave;gina &eacute;s inv&agrave;lid', 'More information' => 'M&eacute;s informaci&oacute;', "PmWiki can't process your request" => 'PmWiki no pot processar la petici&oacute;', 'We are sorry for any inconvenience' => 'Sentim qualsevol inconveni&egrave;ncia', 'Return to' => 'Tornar a', ### Deprecated # Use instead the translation for PageTitle/LinkText technical pages above '{$Group}/RecentChanges' => '{$Group}/RecentChanges', ### Historical 'not found' => "no s'ha trobat",

Translators

  • Simó Albert i Beltran -- original translator
  • Carles Escrig i Royo (esroyo@gmail.com) -- maintainerPàgina original a PmWikiCa.XLPage - Backlinks